LCM's Site Map

LCM's Site Map

How to find your
way around LCM

NJIA RAHISI YA WOKOVU WA MUNGU

Home ] Up ]

Most Requested Links

Gospel Of Jesus Christ ] MP3 Audio Sermons and Messages ] Windward Bible Church ] What We Believe ] Leave Comments ] View Visitor Comments ] Hurricane Ivan Damage to Carriacou Photos - Pictures ] Relief Efforts for Carriacou, Grenada ] Carriacou.info ] About Carriacou, Grenada ] Carriacou Tourist Information ] Virtual Tour of Carriacou ] Report Broken Links ]
This site is best viewed at a minimum screen resolution of  1024 X 768

LCM's  primary domain is at  www.lastchanceministries.com and www.lastchanceministries.net. It is also copied on another server at www.lastchanceministries.org.  We also have sub webs at www.windwardbiblechurch.org and www.carriacou.info.

Sponsored Links
Please click here to to report any inappropriate ads.All material posted on LCM is free for your information!

I hope you
e
njoy your visit!

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM

Click here
to contact Us
Send LCM email

Please pray for LCM's web ministry daily.Who was and is Jesus Christ?

Who was and is Jesus Christ?


The Gospel of
Jesus Christ ...


God's Simple Plan Of Salvation In Many Different Languages
(30 languages so far)

How To Be
Born Again ...


English
Afrikaans
Albanian - Shqip
Arabic - Arabic
Simplified Chinese - Simple Chinese
Deutsch - German
Français - French
Hellenica - Greek
Hebrew - Hebrew
Hindi - Hindi
Telegu - Indian
Bahasa Indonesian
Tagalog Indonesian
Italian
Japanese - Japanese
Korean - Korean
Lithuanian - Lithuanian
Macedonian- Macedonian
Pohnpeian Micronesian
New Guinean
Norwegian
Philippines - Cebuano
Philippines - Ilonggo
Portuguese
Polish
Russian - Russian
Espańol - Spanish
Swahili

Ukrainian - Ukrainian
Vietnamese - Vietnamese


Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM

Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM


Other Popular
Links

Currently highlighted on LCM

Currently highlighted on LCM


Click here to learn the latest about our work at Windward Bible Church

Learning more about Windward Bible Church


View comments left by visitors from all over the world

Click here to view our Visitors' Journal to read comments from 2002 through the present.

To make your own entry, click on the "Visitors' Journal" link here or under our top banner on any page.


Learn more about Carriacou, Grenada, including the current
time and weather

 

Liming by the sea


You can even take
a virtual tour!

 


Tourist Information
About Carriacou, Grenada


Sunny beaches on Carriacou


LCM's Primary
 site is hosted on:

Godaddy Hosting and Domains

LCM is copied
and Hosted on:
www.spiceisle.com


Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM


 

God's Simple Plan of Salvation in Swahili
(How to Be Born Again by Faith in Jesus Christ and His Finished Work)

(The Gospel of Jesus Christ
e-Tract
in Many Different Languages)

Thanks to Robert Ford Porter, Litt.D., Chairman, Lifegate, Inc., Monrovia, for permission to use these wonderful tracts here on LCM.

This page provides the tract in Swahili. Check the links at the top of this page to find the tract in other languages. I plan to add other languages soon. In the meantime, if your native language is not found, please click here to go to Lifegate's website that has more languages available.


First, Who is Jesus, and What Did He Do?

Dear Precious Visitor,

As a pastor, minister of the gospel, and missionary, I cannot stress the following enough. It is absolutely imperative that each person know exactly who Jesus is and what He has done before they put their faith in Him. The Bible warns that there is a false Gospel that promotes another 'Jesus.' (Galatians 1:6-9 and 12 Corinthians 11:4) That gospel and Jesus can do nothing for you but deceive you. The true Jesus that provides true salvation is identified as follows.

Briefly and simply stated, Jesus is God the Creator who clothed Himself in human flesh. (John 1:1-3, 14.) He is also the 'Lord' of Abraham (John 5:18, 8:56, and 10:30-33) who gave the Law to Moses (Exodus 3:14, John 8:58) in the Old Testament. He was also resurrected bodily on the third day according to the Scriptures. (Luke 24:36-43, John 20:26-29, and 1 Corinthians 15:3-4) This is the Jesus in whom our trust must be placed. (Romans 10:9-10)

You may click here to learn more in detail about who Jesus was and is, and what He did and is doing.


NJIA RAHISI YA WOKOVU WA MUNGU

Rafiki yangu:Ninakuuliza swali muhimu maishani mwako. Furaha yako ya milele au huzuni yako ya milele inategemea jibu Ia swali hili. Swali ni hili:Je, umeokolewa?Si swali la jinsi ulivyo mwema, wala si swali la kama u mshiriki wa kanisa, bali:Je, umeokolewa? Una uhakika kwamba utaenda mbinguni utakapokufa?

Mungu anasema kwamba, ili uende mbinguni, ni lazima uzaliwe mara ya pili. Katika Yohana 3:7, Yesu alisema kwa Nikodemo, “Ni lazima uzaliwe mara ya pili.”

Katika Biblia Mungu anatupatia njia ya pekee ya kuzaliwa mara ya pili, yaani kuokolewa.Njia yake ni rahisi! Unaweza kuokolewa leo. Vipi?

Kwanza, rafiki yangu, ni lazima utambue kwambawewe u mwenye dhambi.“Kwa sababu wote wamefanya  dhambi,na kupungukiwa na utukufu wa Mungu”(Warumi 3:23).

Kwa sababu u mwenye dhambi,umehukumiwa kufa.“Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti”(Warumi 6:23). Hii ina maana kutengwa na Mungu katika jehanum milele.“Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu”(Waebrania 9:27).

Lakini Mungu alikupenda mno hata akamtoa Mwanawe pekee, Yesu, ili azichukue dhambi zako na kufa pahali pako.“Yeye asiyejua dhambi[Yesu, ambaye hakujua dhambi yo yote]alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika Yeye”(2 Wakorintho 5:21).

Ilimbidi Yesu amwage damu yake na kufa.“Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu”(Mambo ya Walawi 17:11).“. . . Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo[msamaha](Waebrania 9:22).

“Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu, tulipokuwa tungali wenye dhambi”(Warumi 5:8).

Ingawa hatuelewi ni jinsi gani, Mungu alisema kuwa dhambi zangu na dhambi zako ziliwekwa juu ya Yesu naalikufa pahali petu.Yesu akawafidia yetu[badala yetu].Ni kweli. Mungu hawezi kusema uongo.

Rafiki yangu,“Mungu . . . anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu”(Matendo 17:30). Kutubu huku au toba hii ni badiliko la nia akilini; kukubaliana na Mungu kuwa mtu ni mwenye dhambi, na kukubaliana na yale aliyoyafanya Yesu kwa ajili yetu msalabani.

Katika Matendo 16:30-31, mlinzi wa gereza wa Filipi aliwauliza Paulo na Sila,“Mabwana, yanipasa nifanye nini nipatekuokoka?Wakamwambia,mwaminiBwana Yesu, nawe utaokoka . . . .”

Mwamini tu Bwana Yesu ambaye alibeba dhambi zako, akafa badala yako, akazikwa, na Mungu alimfufua.Ufufuo wake unahakikisha kwa nguvukuwa aaminiye anaweza kudai uzima wa milele anapompokea Yesu kuwa Mwokozi wake.

“Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake”(Yohana 1:12).

“Kwa kuwakilaatakayeliitia jina la Bwanaataokoka(Warumi 10:13). Neno“kila”linakujumlisha na wewe.“Ataokoka,” maana yake si labda, au inawezekana, bali ni kwa uhakika“ataokoka.”

Hakika, unatambua kuwa u mwenye dhambi? Po pote ulipo sasa hivi, ukitubu, inua moyo wako kwa Mungu katika maombi.

Katika Luka 18:13, mwenye dhambi mmoja aliomba:“Ee Mungu, uniwie radhimimi mwenye dhambi.Basi omba:“Ee Mungu, ninajua kuwa ni mwenye dhambi. Ninaamini kuwa Yesu alikuwa fidia yangu alipokufa msalabani. Ninaamini damu yake aliyomwaga, kufa kwake, kuzikwa kwake, na kufufuka kwake kulikuwa kwa ajili yangu. Sasa ninampokea awe Mwokozi wangu. Asante kwa msamaha wa dhambi zangu, zawadi ya wokovu na uzima wa milele, kwa sababu ya neema yako ya huruma. Amina.”

Mwamini Mungu katika Neno lake, na dai wokovu wake kwa imani. Amini, na utaokoka. Hakuna kanisa, wala jumba, wala matendo mema yawezayo kukuokoa.Kumbuka, Mungu ndiye aokoaye. Basi!

 

Njia rahisi ya wokovu ya Mungu ni:Wewe u mwenye dhambi na usipomwamini Yesu ambaye alikufa pahali pako, utakaa milele jehanum. Ukimwamini kuwa Mwokozi wako ambaye alisulubiwa, akazikwa, akafufuka, utapokea msamaha wa dhambi zako zote, na utapokea zawadi [karama] ya uzima wa milele kwa imani.

Unasema, “Kweli, haiwezi kuwa rahisi hivi.”Ndiyo, ni rahisi hivyo! Ndivyo ulivyo mpango wa Mungu wa wokovu katika Maandiko.Rafiki yangu, mwamini Yesu na kumpokea kuwa Mwokozi wako leo.

Ikiwa huu mpango wake wa wokovu hauko wazi au haueleweki kwako, soma kijikaratasi hiki tena na tena, pasipo kukiweka chini, mpaka umeuelewa ujumbe wake. Nafsi yako ni ya thamani zaidi kuliko vyote vya ulimwengu.

“Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote, akipata hasara ya nafsi yake?”(Marko 8:36).

Hakikisha kwamba umeokoka. Ukipoteza nafsi yako utapoteza mbingu na utapoteza vyote. Tafadhali, mruhusu Mungu akuokoe sasa hivi.

Nguvu ya Mungu itakuokoa, itakulinda, na kukuwezesha kuishi maisha ya ushindi ya Kikristo.“Jaribu halikuwapata ninyi, isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu; ila Mungu ni mwaminifu; ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo; lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili”(1 Wakorintho 10:13).

Usitegemee hisia zako – jinsi unavyojisikia. Hisia zinabadilika-badilika. Simama juu ya ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu hazibadiliki. Ukiisha kuokoka, kuna mambo matatu ya kufanya kila siku ili ukue kiroho:Omba– unazungumza na Mungu.Soma Biblia yako– Mungu anazungumza nawe.Shuhudia– waambie watu wengine kwa niaba ya Mungu.

Unapaswa kubatizwa katika utii kwa Bwana Yesu Kristo kuwa ushuhuda wa hadhara wa wokovu wako, halafu, bila kuchelewa, jiunge na kanisa ambalo linaamini Biblia.“Basi usiuonee haya ushuhuda wa Bwana wetu . . . ”(2 Timotheo 1:8).

“Basi, kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni”(Mathayo 10:32).

Ford Porter, Mwandishi

Copyright: Robert Ford Porter, 1991


Dear Beloved of God,

If you have read, understood, believed, and followed the instructions given above, congratulations. Upon the Authority of the Word of God, you should have the assurance that you have been born again!

Though it is by no means necessary, the Pastor of Windward Bible Church (also the webmaster of LCM) would be encouraged to hear that you have been saved by grace through face in Jesus Christ and His finished work. Please drop him a short e-mail the tell him so (in English only as I cannot understand any others). I assure you. Your e·mail address will not be placed on any mailing list or shared with others, unless you specifically request it.

If you live in a Muslim or Communist country, or any other place that may be hostile to the Good News of Jesus Christ and His finished work, I fully understand that you may not want to have someone communicating back to you with e-mails that could possibly be intercepted by others. Thus, I will not send you any e·mails or anything else if you state that.

Yet, it is important that you tell someone about your new faith in Christ. You should not be ashamed of who Jesus is to you now. (Psalm 107:1-2, Luke 9:26, Romans 1:16) If you tell me, I will endeavor to pray for you and have those in our local assembly of Windward Bible Church to also pray for you. The information on how to contact me is available on my Contact Us page.

As a new member of God's personal family, you should seek out a good church and fellow believers with whom to fellowship. You should also take the first step in following the Lord as a disciple, which is identifying yourself as a believer that has been born again by the spirit of God. That step is simply following the Lord in believers baptism by immersion in water that symbolizes your death to your old way of life, and your spiritual rebirth and walking in the new life God has given you. (Romans 6:1-3)

If you live in an area where there is no church that faithfully teaches the Bible, I suggest that you attend our services virtually by listening to our messages in MP3 format posted here on LCM. Click here to go to that page. We simply strive to explain the Scripture verse by verse so that those that listen can grow and be transformed by the miraculous teaching of God's word.

May the Lord help and encourage you as you now walk with Him.

Looking up for Him,
Walter Robinson II
Pastor of Windward Bible Church
and The Webmaster of LCM
February 2, 2004


Form to Send Feedback to Pastor Robinson

Form to send feedback to Pastor Robinson. I would like to hear from you very much -- especially if you were just born again by faith in Christ!

I am sorry, but I can only
read and understand English

[FrontPage Save Results Component]

* Indicates an entry is required before form will be processed.

* Name, Handle, or Initials (Required)

General address if you desire (No street address or e·mail addresses please!)

Country Enter the name of your country here if you desire (may leave blank)

* Leave comments here for Pastor Robinson here (up to 1000 characters):
(At least two characters required)* Do you want your entry to remain confidential?

Click here for our Privacy Statement
(Opens a new browser window)NOTE!
If you wish to correspond more more directly with
Pastor Robinson, send him an e·mail by clicking here.


Hit Counter

Visitors have viewed this page since April 1, 2004

(NOTE: All preexisting page counters were reset to
 zero when my server  crashed in March of 2004.
It took until April 1, 2004 to get them working again.)


Copyright © 2000 Last Chance Ministries. All rights reserved.
Revised: June 13, 2006.

Sponsored Links

NOTE: The presence of any sponsored ads does not indicate our endorsement of any website, group, individual, or product.


Free Tools and
Software From Google


Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.

Note: There Are More Links Further Down The Page Beyond the Ads

Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.


Please Be Partners With Us By Praying For Us!

If you wish, you may make a simple, safe, and secure Voluntary Donation.

Use the following button to go to the page to effortlessly leave your gift. Nothing is too small:

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help support LCM

Completely Safe Using
SSL Strong Encryption (128bit)

Thanks a head of time!


Hate spam?


Google
Web www.LastChanceMinistries.com

LCM Specific Search Tools

LCM's Specific
In-depth Search Tools


LCM has had
~
Visitors &

~

Page Views Since
 June 11, 2001


 

Click here to learn more
about LCM's website.


For the safety and assurance of our visitors, LCM is rated by and registered with the Internet Content Rating Association

Click here to check out our ICRA rating.