LCM's Site Map

LCM's Site Map

How to find your
way around LCM

Payak Na Paraan Ng Diyos Ukol Sa Kaligtasan

Home ] Up ]

Most Requested Links

Gospel Of Jesus Christ ] MP3 Audio Sermons and Messages ] Windward Bible Church ] What We Believe ] Leave Comments ] View Visitor Comments ] Hurricane Ivan Damage to Carriacou Photos - Pictures ] Relief Efforts for Carriacou, Grenada ] Carriacou.info ] About Carriacou, Grenada ] Carriacou Tourist Information ] Virtual Tour of Carriacou ] Report Broken Links ]
This site is best viewed at a minimum screen resolution of  1024 X 768

LCM's  primary domain is at  www.lastchanceministries.com and www.lastchanceministries.net. It is also copied on another server at www.lastchanceministries.org.  We also have sub webs at www.windwardbiblechurch.org and www.carriacou.info.

Sponsored Links
Please click here to to report any inappropriate ads.All material posted on LCM is free for your information!

I hope you
e
njoy your visit!

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM

Click here
to contact Us
Send LCM email

Please pray for LCM's web ministry daily.Who was and is Jesus Christ?

Who was and is Jesus Christ?


The Gospel of
Jesus Christ ...


God's Simple Plan Of Salvation In Many Different Languages
(30 languages so far)

How To Be
Born Again ...


English
Afrikaans
Albanian - Shqip
Arabic - Arabic
Simplified Chinese - Simple Chinese
Deutsch - German
Français - French
Hellenica - Greek
Hebrew - Hebrew
Hindi - Hindi
Telegu - Indian
Bahasa Indonesian
Tagalog Indonesian
Italian
Japanese - Japanese
Korean - Korean
Lithuanian - Lithuanian
Macedonian- Macedonian
Pohnpeian Micronesian
New Guinean
Norwegian
Philippines - Cebuano
Philippines - Ilonggo
Portuguese
Polish
Russian - Russian
Español - Spanish
Swahili

Ukrainian - Ukrainian
Vietnamese - Vietnamese


Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM

Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM


Other Popular
Links

Currently highlighted on LCM

Currently highlighted on LCM


Click here to learn the latest about our work at Windward Bible Church

Learning more about Windward Bible Church


View comments left by visitors from all over the world

Click here to view our Visitors' Journal to read comments from 2002 through the present.

To make your own entry, click on the "Visitors' Journal" link here or under our top banner on any page.


Learn more about Carriacou, Grenada, including the current
time and weather

 

Liming by the sea


You can even take
a virtual tour!

 


Tourist Information
About Carriacou, Grenada


Sunny beaches on Carriacou


LCM's Primary
 site is hosted on:

Godaddy Hosting and Domains

LCM is copied
and Hosted on:
www.spiceisle.com


Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM


 

God's Simple Plan of Salvation in Tagalog Indonesian
(How to Be Born Again by Faith in Jesus Christ and His Finished Work)

(The Gospel of Jesus Christ
e-Tract
in Many Different Languages)

Thanks to Robert Ford Porter, Litt.D., Chairman, Lifegate, Inc., Monrovia, for permission to use these wonderful tracts here on LCM.

This page provides the tract in Afrikaans. Check the links at the top of this page to find the tract in other languages. I plan to add other languages soon. In the meantime, if your native language is not found, please click here to go to Lifegate's website that has more languages available.
 


First, Who is Jesus, and What Did He Do?

Dear Precious Visitor,

As a pastor, minister of the gospel, and missionary, I cannot stress the following enough. It is absolutely imperative that each person know exactly who Jesus is and what He has done before they put their faith in Him. The Bible warns that there is a false Gospel that promotes another 'Jesus.' (Galatians 1:6-9 and 12 Corinthians 11:4) That gospel and Jesus can do nothing for you but deceive you. The true Jesus that provides true salvation is identified as follows.

Briefly and simply stated, Jesus is God the Creator who clothed Himself in human flesh. (John 1:1-3, 14.) He is also the 'Lord' of Abraham (John 5:18, 8:56, and 10:30-33) who gave the Law to Moses (Exodus 3:14, John 8:58) in the Old Testament. He was also resurrected bodily on the third day according to the Scriptures. (Luke 24:36-43, John 20:26-29, and 1 Corinthians 15:3-4) This is the Jesus in whom our trust must be placed. (Romans 10:9-10)

You may click here to learn more in detail about who Jesus was and is, and what He did and is doing.


Payak Na Paraan Ng Diyos Ukol Sa Kaligtasan

KAIBIGAN: Itinatanong ko sa iyo ang pinakamahalagang tanong ng buhay. Ang iyong katuwaan o ang iyong kalungkutan sa ngayon at sa walang hanggan ay nakasalalay dito. Ang tanong ay: Ikaw ba’yLIGTAS?Hindi ang kahulugan nito ay kung ikaw ay kaanib sa isang iglesiya, kundi lkaw ba’yLIGTAS?Hindi rin ito nangangahulugan kung gaano ka kabuti, kundi, lkaw ba’yLIGTAS?Sinuman ay hindi makatatanggap ng mga biyaya ng Diyos o makaparoroon sa langit nang hindi ligtas. Sinabi ni Jesus kay Nikodemo sa Juan 3:7 —“Kinakailangang ipanganak kang muli.”Ibinibigay ng Diyos sa atin sa Kaniyang Banal na Salita angTANGINGparaan ukol sa Kaligtasan. Ang Paraan ay payak: Ikaw ay maililigtasNGAYON.

Una, kaibigan, dapat mong tanggapingIKAW AY ISANG MAKASALANAN.Mga Taga- Roma 3:10, 22, 23, —“Walang matuwid, wala,WALA, KAHIT ISA. Sapagka’t walang pagkakaiba: sapagka’t ang lahat ay nangagkasala, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.”

WALANG PAG-ASANG MAKALIGTASmaliban na kung tatanggapin mong ikaw ayMAKASALANAN.

Sapagka’t ikaw ay makasalanan, ikaw ay hinatulang mamatay. Romano 6:23 —“Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.”Santiago 1:15 —“Ang kasalanan — ay namunga ng kamatayan.”

Ang kahulugan nito ay ang pagkakahiwalay sa Diyos, at pamamalagi saIMPIYERNO MAGPAKAILANMAN.Kakila-kilabot? Oo, kaibigan, nguni’t, totoo ito. Datapuwa’t gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa iyo, naIBINIGAY NIYA ANG KANIYANG BUGTONG NA ANAK,si Jesukristo, bilang iyongKAHALILI,Na nagdala ngIYONGmga kasalanan at namatay para sa iyo.

Il Mga Taga-Korinto 5:21 —“Yaong si Jesus hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: Upang tayo’y maging sa kaniya’y katuwiran ng Diyos.”

1 Pedro 2:24 —“Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa punong kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo.”

Hindi natin maunawaan kung paanong ipinapasan kay Jesus ang ating kasalanan, nguni’t sinasabi ng Diyos saKANIYANG SALITAna ganoon nga. Kaya, kaibigan, angIYONG KASALANAN AYipinapasanKAY JESUSatSIYA’Y NAMATAYSA HALIP MO. Totoo ito. Ang Diyos ay di maaaring magsinungaling.

Tinanong ng bantay sa bilangguan ng Pilipos sina Pablo at Silas, “Ano ang dapat kongGAWINupangMALIGTAS?”

Ang Mga Gawa 16:31“At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.”

Maniwala ka lamang sa Kaniya na Siyang nagpasan ngIYONG KASALANAN, NAMATAYdahil saIYO,inilibing, at nabuhay na muli para saIYONG IKAPAGIGING GANAP.Ngayon din ay tumawag ka sa Kaniya.

Mga Taga-Roma 10:13 —“Sapagka’t, Ang lahat na magsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.”Ang unang dalangin para sa isangMAKASALANANay nasa — San Lukas 18:13 —“Datapuwa’t ang maniningil ng buwis, na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib, na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin, na isang makasalanan.”Ikaw ay makasalanan at dahil doon ikaw ay nagsisisi.NGAYON DINsaan ka man naroroon, ilapit mo sa Diyos ang iyong puso sa pananalangin. Hindi na kailangan ang mahaba at malakas na pananalangin, sapagka’t ang Diyos ay naghihintay upang iligtas ka. Sabihin mo lamang: Diyos ko, ako po’y makasalanan at ako’y nagsisisi,MAHABAGpo kayo sa akin, atILIGTASako alang-alang kay Jesus. Tanggapin moSIYAayon sa Kaniyang Salita.

Mga Taga-Roma 10:13 —“Sapagka’t ang lahat(KABILANG KA)na nagsisitawag sa Pangalan ng PanginoonAY MALILIGTAS(MALILIGTAS,hindi baka o marahil ayMALILIGTAS).”Tanggapin mo Siya ayon sa KaniyangSALITA.Pagkatapos nito,ANGKININ MO ANG KALIGTASANsa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa KaniyangSALITA. MANAMPALATAYA KAatIKAW AY MALILIGTAS.Walang simbahan, lohiya, o mabubuting gawa na makapagliligtas sa iyoWALA KUNDI SI KRISTO LAMANG ANG MAKAPAGLILIGTAS SA IYO.

Ang payak na paraan ng kaligtasan ay:IKAW AY MAKASALANAN:dahil dito ikaw ayDAPAT MAMATAYo dili kaya ay manampalataya kay Kristo na siyang humalili sa iyo at namatay. SaHALIP MO,inilibing at binuhay na maguli. Tumawag ka saDIYOS NA TINATANGGAP MONGikaw ay makasalanan at hingin mo saKANIYANGkahabagan ka at iligtas ka alang-alang kay Jesus.Sasabihin mo marahil, “Iyan lamang ba ang kailangan upang maligtas?” Oo, Iyan lamang. Salamat sa Diyos at marami ang na kay, Kristo sa payak na paraang ito. Ito’y Ayon sa Banal NaKASULATAN.ITO ANG PARAAN NG DIYOS.Kaibigan,PANAMPALATAYANAN MO ITO AT SUNDIN NGAYON DIN.Ngayon ang panahong ukolngayon ang araw.

II Korinto 6:2 — (Sapagka’t sinasabi niya,“Sa panahong ukol kita’y pinakinggan, At sa araw ng pagliligtas kita’y sinaklolohan: Narito, ngayon ang panahong ukol; narito, ngayon ang araw ng kaligtasan:”)

Mga Kawikaan 27:1 —“Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan: Sapagka’t hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw.”

Kung di pa lubos na malinawan,BASAHIN MONG PAULIT-ULIThanggang maunawaan mo. Huwag bitiwan ang babasahing ito hanggang sa maunawaan mo.ANG KALULUWA MOay higit na mahalaga kaysa buong daigdig.

Markos 8:36, 37 —“Sapagka’t ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanlibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? Sapagka’t anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay?”

TIYAKIN MONG LIGTAS KA NA.KAILANGAN MO ANG KALIGTASAN NANG HIGIT SA LAHAT. PAG  NAPAHAMAK ANG KALULUWA MO, HINDI MO KAKAMTAN ANG LANGIT AT MAWAWALA SA IYO ANG LAHAT NG BAGAY.TULUNGAN KA NAWA NG DIYOS UPANG MALIGTAS KA NGAYON.

Ililigtas ka niya atIINGATAN KA NIYA.

I Korinto 10:13 —“Hindi dumating sa inyo ang lamang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa’t tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag, upang ito’y inyong matiis.”

HUWAG KANGmagtiwala sa iyong damdamin. Iyan ay nagbabago. Magtiwala ka sa mgaPANGAKOngDIYOS. ANG MGA ITO AY DI NAGBABAGO KAILANMAN.

PAGKATAPOS MONG MALIGTAS, MAY TATLONG BAGAY NA DAPAT MONG UGALIIN ARAW-ARAW SA IKAUUNLAD NG IYONG KALULUWA:

MANALANGIN KA — MAKIPAG-USAPka sa Diyos.BASAHIN MO ANG IYONG BANAL NA KASULATAN — Makikipig-usap sa iyo ang Diyos.IPAHAYAG MO SIYA — Magsalita ka para sa Kaniya.

Mateo 10:32 —“Kaya’t ang bawa’t kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilananin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa-langit.”

Kung ligtas ka na, lihaman mo kami at nang kami ay makigalak sa iyo.

Copyright: Robert Ford Porter, 1991


Dear Beloved of God,

If you have read, understood, believed, and followed the instructions given above, congratulations. Upon the Authority of the Word of God, you should have the assurance that you have been born again!

Though it is by no means necessary, the Pastor of Windward Bible Church (also the webmaster of LCM) would be encouraged to hear that you have been saved by grace through face in Jesus Christ and His finished work. Please drop him a short e-mail the tell him so (in English only as I cannot understand any others). I assure you. Your e·mail address will not be placed on any mailing list or shared with others, unless you specifically request it.

If you live in a Muslim or Communist country, or any other place that may be hostile to the Good News of Jesus Christ and His finished work, I fully understand that you may not want to have someone communicating back to you with e-mails that could possibly be intercepted by others. Thus, I will not send you any e·mails or anything else if you state that.

Yet, it is important that you tell someone about your new faith in Christ. You should not be ashamed of who Jesus is to you now. (Psalm 107:1-2, Luke 9:26, Romans 1:16) If you tell me, I will endeavor to pray for you and have those in our local assembly of Windward Bible Church to also pray for you. The information on how to contact me is available on my Contact Us page.

As a new member of God's personal family, you should seek out a good church and fellow believers with whom to fellowship. You should also take the first step in following the Lord as a disciple, which is identifying yourself as a believer that has been born again by the spirit of God. That step is simply following the Lord in believers baptism by immersion in water that symbolizes your death to your old way of life, and your spiritual rebirth and walking in the new life God has given you. (Romans 6:1-3)

If you live in an area where there is no church that faithfully teaches the Bible, I suggest that you attend our services virtually by listening to our messages in MP3 format posted here on LCM. Click here to go to that page. We simply strive to explain the Scripture verse by verse so that those that listen can grow and be transformed by the miraculous teaching of God's word.

May the Lord help and encourage you as you now walk with Him.

Looking up for Him,
Walter Robinson II
Pastor of Windward Bible Church
and The Webmaster of LCM
December 14, 2004


Form to Send Feedback to Pastor Robinson

Form to send feedback to Pastor Robinson. I would like to hear from you very much -- especially if you were just born again by faith in Christ!

I am sorry, but I can only
read and understand English

[FrontPage Save Results Component]

* Indicates an entry is required before form will be processed.

* Name, Handle, or Initials (Required)

General address if you desire (No street address or e·mail addresses please!)

Country Enter the name of your country here if you desire (may leave blank)

* Leave comments here for Pastor Robinson here (up to 1000 characters):
(At least two characters required)* Do you want your entry to remain confidential?

Click here for our Privacy Statement
(Opens a new browser window)NOTE!
If you wish to correspond more more directly with
Pastor Robinson, send him an e·mail by clicking here.

Hit Counter

Visitors have viewed this page since April 1, 2004

(NOTE: All preexisting page counters were reset to
 zero when my server  crashed in March of 2004.
It took until April 1, 2004 to get them working again.)


Copyright © 2000 Last Chance Ministries. All rights reserved.
Revised: June 13, 2006.

Sponsored Links

NOTE: The presence of any sponsored ads does not indicate our endorsement of any website, group, individual, or product.


Free Tools and
Software From Google


Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.

Note: There Are More Links Further Down The Page Beyond the Ads

Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.


Please Be Partners With Us By Praying For Us!

If you wish, you may make a simple, safe, and secure Voluntary Donation.

Use the following button to go to the page to effortlessly leave your gift. Nothing is too small:

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help support LCM

Completely Safe Using
SSL Strong Encryption (128bit)

Thanks a head of time!


Hate spam?


Google
Web www.LastChanceMinistries.com

LCM Specific Search Tools

LCM's Specific
In-depth Search Tools


LCM has had
~
Visitors &

~

Page Views Since
 June 11, 2001


 

Click here to learn more
about LCM's website.


For the safety and assurance of our visitors, LCM is rated by and registered with the Internet Content Rating Association

Click here to check out our ICRA rating.