LCM's Site Map

LCM's Site Map

How to find your
way around LCM

GUDS ENKLE FRELSESPLAN

Home ] Up ]

Most Requested Links

Gospel Of Jesus Christ ] MP3 Audio Sermons and Messages ] Windward Bible Church ] What We Believe ] Leave Comments ] View Visitor Comments ] Hurricane Ivan Damage to Carriacou Photos - Pictures ] Relief Efforts for Carriacou, Grenada ] Carriacou.info ] About Carriacou, Grenada ] Carriacou Tourist Information ] Virtual Tour of Carriacou ] Report Broken Links ]
This site is best viewed at a minimum screen resolution of  1024 X 768

LCM's  primary domain is at  www.lastchanceministries.com and www.lastchanceministries.net. It is also copied on another server at www.lastchanceministries.org.  We also have sub webs at www.windwardbiblechurch.org and www.carriacou.info.

Sponsored Links
Please click here to to report any inappropriate ads.All material posted on LCM is free for your information!

I hope you
e
njoy your visit!

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM

Click here
to contact Us
Send LCM email

Please pray for LCM's web ministry daily.Who was and is Jesus Christ?

Who was and is Jesus Christ?


The Gospel of
Jesus Christ ...


God's Simple Plan Of Salvation In Many Different Languages
(30 languages so far)

How To Be
Born Again ...


English
Afrikaans
Albanian - Shqip
Arabic - Arabic
Simplified Chinese - Simple Chinese
Deutsch - German
Français - French
Hellenica - Greek
Hebrew - Hebrew
Hindi - Hindi
Telegu - Indian
Bahasa Indonesian
Tagalog Indonesian
Italian
Japanese - Japanese
Korean - Korean
Lithuanian - Lithuanian
Macedonian- Macedonian
Pohnpeian Micronesian
New Guinean
Norwegian
Philippines - Cebuano
Philippines - Ilonggo
Portuguese
Polish
Russian - Russian
Español - Spanish
Swahili

Ukrainian - Ukrainian
Vietnamese - Vietnamese


Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM

Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM


Other Popular
Links

Currently highlighted on LCM

Currently highlighted on LCM


Click here to learn the latest about our work at Windward Bible Church

Learning more about Windward Bible Church


View comments left by visitors from all over the world

Click here to view our Visitors' Journal to read comments from 2002 through the present.

To make your own entry, click on the "Visitors' Journal" link here or under our top banner on any page.


Learn more about Carriacou, Grenada, including the current
time and weather

 

Liming by the sea


You can even take
a virtual tour!

 


Tourist Information
About Carriacou, Grenada


Sunny beaches on Carriacou


LCM's Primary
 site is hosted on:

Godaddy Hosting and Domains

LCM is copied
and Hosted on:
www.spiceisle.com


Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM


 

God's Simple Plan of Salvation in Norwegian
(How to Be Born Again by Faith in Jesus Christ and His Finished Work)

(The Gospel of Jesus Christ
e-Tract
in Many Different Languages)

Thanks to Robert Ford Porter, Litt.D., Chairman, Lifegate, Inc., Monrovia, for permission to use these wonderful tracts here on LCM.

This page provides the tract in Norwegian. Check the links at the top of this page to find the tract in other languages. I plan to add other languages soon. In the meantime, if your native language is not found, please click here to go to Lifegate's website that has more languages available.


First, Who is Jesus, and What Did He Do?

Dear Precious Visitor,

As a pastor, minister of the gospel, and missionary, I cannot stress the following enough. It is absolutely imperative that each person know exactly who Jesus is and what He has done before they put their faith in Him. The Bible warns that there is a false Gospel that promotes another 'Jesus.' (Galatians 1:6-9 and 12 Corinthians 11:4) That gospel and Jesus can do nothing for you but deceive you. The true Jesus that provides true salvation is identified as follows.

Briefly and simply stated, Jesus is God the Creator who clothed Himself in human flesh. (John 1:1-3, 14.) He is also the 'Lord' of Abraham (John 5:18, 8:56, and 10:30-33) who gave the Law to Moses (Exodus 3:14, John 8:58) in the Old Testament. He was also resurrected bodily on the third day according to the Scriptures. (Luke 24:36-43, John 20:26-29, and 1 Corinthians 15:3-4) This is the Jesus in whom our trust must be placed. (Romans 10:9-10)

You may click here to learn more in detail about who Jesus was and is, and what He did and is doing.


GUDS ENKLE FRELSESPLAN

Min venn, jeg stiller deg livets viktigste spørsmål. Din glede eller sorg for all evighet avhenger av ditt svar. Spørsmålet er: Er du frelst? Det er ikke et spørsmål om hvor god du er, heller ikke om du er medlem av en Kirke, men er du frelst? Er du sikker på at du vil komme til Himmelen når du dør?

Gud sier at for å komme til Himmelen, må du bli født på ny. Jesus sa til Nikodemus : "Dere må fødes påny." (Joh. 3:7).

I Bibelen gir Gud oss sin plan om hvordan en kan bli født på ny som betyr å bli frelst. Hans plan er enkel! Du kan bli frelst i dag. Hvordan?


Hvordan?

For det første min venn, må du erkjenne at du er en synder. "For alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet." (Rom. 3:22,23).

Fordi du er en synder, er du dømt til å dø. "Syndens lønn er døden." (Rom. 6:23). Dette inkluderer evig adskillelse fra Gud i Helvete.

"... det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen." (Hebr. 9:27).

Men Gud elsket deg så høyt at Han ga sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, for å bære dine synder og dø i ditt sted. "Ham (Jesus) som ikke visste av synd, har Han gjort til synd for oss, for at vi i Ham skulle få Guds rettferdighet." (2. Kor. 5:21).

Jesus måtte utgyte Sitt blod og dø. "For en skapnings liv er i blodet." (3. Mos. 17:11). "... synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst." (Hebr. 9:22).

"Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere."(Rom. 5:8).

Selv om vi ikke kan forstå hvordan, sier Gud at mine synder og dine synder ble lagt på Jesus og Han døde i vårt sted. Han ble vår stedfortreder. Det er sant. Gud kan ikke Iyve.

Min venn "Gud .... befaler nå alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om." (Apg. 17:30). Denne omvendelsen er en forandring av sinnet som sier seg enig med Gud at man er en synder, og som også retter seg etter det som Jesus gjorde for oss på korset.

Fangevokteren i Filippi spurte Paulus og Silas: Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? "De sa da: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst." (Ap.gj. 16:31).

Bare tro på Ham som den som bar dine synder, døde i ditt sted, ble begravet, og som Gud oppreiste. Hans oppstandelse forsikrer oss på det sterkeste om at den troende kan påberope seg evig liv når Jesus er mottatt som Frelser. "Alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn -- de som tror på Hans navn." (Joh. 1:12)

"Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst." (Rom. 10:13).

"Hver den som ..." inkluderer deg. " ... Skal bli frelst ..." betyr ikke kanskje, eller kan, men "skal bli frelst."


Du erkjenner virkelig at du er en synder. Hvor du enn er akkurat nå, i ferd med å omvende deg, løft ditt hjerte til Gud i bønn.

I Lukas 18:13, var det en synder som ba: "Gud, vær meg synder nådig." Bare be:

"Å Gud, jeg vet at jeg er en synder. Jeg tror at Jesus var min stedfortreder da Han døde på Korset. Jeg tror at Hans utgytte blod, død, begravelse, og oppstandelse var for meg Jeg mottar Ham nå som min frelser. Jeg takker Deg for at du tilgir meg mine synder, for frelsens gave og evig liv på grunn av din barmhjertige nåde. Amen"

Bare ta Gud på Hans Ord og mottta frelsen i tro. Tro, og du vil bli frelst. Ingen kirke, ingen forening, ingen gode gjerninger kan frelse deg. Husk, det er Gud som gjør frelsesverket. Alt sammen!

Guds enkle frelsesplan er: Du er en synder. Derfor, uten at du tror på Jesus som døde i ditt sted, vil du tilbringe evigheten i Helvete. Dersom du tror på Ham som din korsfestede, begravede, og oppstandne Frelser, mottar du tilgivelse for alle dine synder og Hans evige frelsesgave i tro.

Du sier: "Sannelig, det kan vel ikke være så enkelt?." Jo, det er enkelt! Det er etter Skriften. Det er Guds plan. Min venn, tro på Jesus og motta Ham som Frelser idag.

Hvis Hans plan ikke er fullstendig klar for deg, så les denne traktaten om og om igjen uten å legge den ned til du forstår den. Din sjel er mere verd enn hele verden.

"For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?" (Mark. 8:36).

Vær sikker på at du er frelst. Dersom du mister din sjel, går du glipp av Himmelen og taper alt. Vær så snill! La Gud frelse deg i dette øyeblikk.

Guds kraft vil frelse deg, bevare deg, og gjøre deg istand til å leve et seirende kristenliv. "Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, Han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det." (1. Kor. 10:13).

Stol ikke på dine følelser. De skifter. Stå på Guds løfter. De er uforanderlige. Etter at du er frelst er det tre ting du daglig må praktisere for åndelig vekst. Bønn - du taler til Gud. Bibellesning - Gud taler til deg. Vitnesbyrdet - du taler for Gud.

Du må bli døpt i lydighet til Herren Jesus Kristus som et offentlig vitnesbyrd om din frelse, og bli en del av en Bibeltroende Kirke uten å utsette det. "Skam deg ikke over vitnesbyrdet om vår Herre! ..." (2. Tim. 1:8).

"Den som bekjenner [vitner om ] meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i Himmelen." (Mat. 10:32).

Copyright: Robert Ford Porter, 1991


Dear Beloved of God,

If you have read, understood, believed, and followed the instructions given above, congratulations. Upon the Authority of the Word of God, you should have the assurance that you have been born again!

Though it is by no means necessary, the Pastor of Windward Bible Church (also the webmaster of LCM) would be encouraged to hear that you have been saved by grace through face in Jesus Christ and His finished work. Please drop him a short e-mail the tell him so (in English only as I cannot understand any others). I assure you. Your e·mail address will not be placed on any mailing list or shared with others, unless you specifically request it.

If you live in a Muslim or Communist country, or any other place that may be hostile to the Good News of Jesus Christ and His finished work, I fully understand that you may not want to have someone communicating back to you with e-mails that could possibly be intercepted by others. Thus, I will not send you any e·mails or anything else if you state that.

Yet, it is important that you tell someone about your new faith in Christ. You should not be ashamed of who Jesus is to you now. (Psalm 107:1-2, Luke 9:26, Romans 1:16) If you tell me, I will endeavor to pray for you and have those in our local assembly of Windward Bible Church to also pray for you. The information on how to contact me is available on my Contact Us page.

As a new member of God's personal family, you should seek out a good church and fellow believers with whom to fellowship. You should also take the first step in following the Lord as a disciple, which is identifying yourself as a believer that has been born again by the spirit of God. That step is simply following the Lord in believers baptism by immersion in water that symbolizes your death to your old way of life, and your spiritual rebirth and walking in the new life God has given you. (Romans 6:1-3)

If you live in an area where there is no church that faithfully teaches the Bible, I suggest that you attend our services virtually by listening to our messages in MP3 format posted here on LCM. Click here to go to that page. We simply strive to explain the Scripture verse by verse so that those that listen can grow and be transformed by the miraculous teaching of God's word.

May the Lord help and encourage you as you now walk with Him.

Looking up for Him,
Walter Robinson II
Pastor of Windward Bible Church
and The Webmaster of LCM
February 2, 2004


Form to Send Feedback to Pastor Robinson

Form to send feedback to Pastor Robinson. I would like to hear from you very much -- especially if you were just born again by faith in Christ!

I am sorry, but I can only
read and understand English

[FrontPage Save Results Component]

* Indicates an entry is required before form will be processed.

* Name, Handle, or Initials (Required)

General address if you desire (No street address or e·mail addresses please!)

Country Enter the name of your country here if you desire (may leave blank)

* Leave comments here for Pastor Robinson here (up to 1000 characters):
(At least two characters required)* Do you want your entry to remain confidential?

Click here for our Privacy Statement
(Opens a new browser window)NOTE!
If you wish to correspond more more directly with
Pastor Robinson, send him an e·mail by clicking here.


Hit Counter

Visitors have viewed this page since April 1, 2004

(NOTE: All preexisting page counters were reset to
 zero when my server  crashed in March of 2004.
It took until April 1, 2004 to get them working again.)


Copyright © 2000 Last Chance Ministries. All rights reserved.
Revised: June 13, 2006.

Sponsored Links

NOTE: The presence of any sponsored ads does not indicate our endorsement of any website, group, individual, or product.


Free Tools and
Software From Google


Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.

Note: There Are More Links Further Down The Page Beyond the Ads

Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.


Please Be Partners With Us By Praying For Us!

If you wish, you may make a simple, safe, and secure Voluntary Donation.

Use the following button to go to the page to effortlessly leave your gift. Nothing is too small:

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help support LCM

Completely Safe Using
SSL Strong Encryption (128bit)

Thanks a head of time!


Hate spam?


Google
Web www.LastChanceMinistries.com

LCM Specific Search Tools

LCM's Specific
In-depth Search Tools


LCM has had
~
Visitors &

~

Page Views Since
 June 11, 2001


 

Click here to learn more
about LCM's website.


For the safety and assurance of our visitors, LCM is rated by and registered with the Internet Content Rating Association

Click here to check out our ICRA rating.