LCM's Site Map

LCM's Site Map

How to find your
way around LCM

Ang Yanong Plano sa Dios sa Kaluwasan

Home ] Up ]

Most Requested Links

Gospel Of Jesus Christ ] MP3 Audio Sermons and Messages ] Windward Bible Church ] What We Believe ] Leave Comments ] View Visitor Comments ] Hurricane Ivan Damage to Carriacou Photos - Pictures ] Relief Efforts for Carriacou, Grenada ] Carriacou.info ] About Carriacou, Grenada ] Carriacou Tourist Information ] Virtual Tour of Carriacou ] Report Broken Links ]
This site is best viewed at a minimum screen resolution of  1024 X 768

LCM's  primary domain is at  www.lastchanceministries.com and www.lastchanceministries.net. It is also copied on another server at www.lastchanceministries.org.  We also have sub webs at www.windwardbiblechurch.org and www.carriacou.info.

Sponsored Links
Please click here to to report any inappropriate ads.All material posted on LCM is free for your information!

I hope you
e
njoy your visit!

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM

Click here
to contact Us
Send LCM email

Please pray for LCM's web ministry daily.Who was and is Jesus Christ?

Who was and is Jesus Christ?


The Gospel of
Jesus Christ ...


God's Simple Plan Of Salvation In Many Different Languages
(30 languages so far)

How To Be
Born Again ...


English
Afrikaans
Albanian - Shqip
Arabic - Arabic
Simplified Chinese - Simple Chinese
Deutsch - German
Français - French
Hellenica - Greek
Hebrew - Hebrew
Hindi - Hindi
Telegu - Indian
Bahasa Indonesian
Tagalog Indonesian
Italian
Japanese - Japanese
Korean - Korean
Lithuanian - Lithuanian
Macedonian- Macedonian
Pohnpeian Micronesian
New Guinean
Norwegian
Philippines - Cebuano
Philippines - Ilonggo
Portuguese
Polish
Russian - Russian
Español - Spanish
Swahili

Ukrainian - Ukrainian
Vietnamese - Vietnamese


Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM

Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM


Other Popular
Links

Currently highlighted on LCM

Currently highlighted on LCM


Click here to learn the latest about our work at Windward Bible Church

Learning more about Windward Bible Church


View comments left by visitors from all over the world

Click here to view our Visitors' Journal to read comments from 2002 through the present.

To make your own entry, click on the "Visitors' Journal" link here or under our top banner on any page.


Learn more about Carriacou, Grenada, including the current
time and weather

 

Liming by the sea


You can even take
a virtual tour!

 


Tourist Information
About Carriacou, Grenada


Sunny beaches on Carriacou


LCM's Primary
 site is hosted on:

Godaddy Hosting and Domains

LCM is copied
and Hosted on:
www.spiceisle.com


Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM


 

God's Simple Plan of Salvation in Cebuano, Philippines
(How to Be Born Again by Faith in Jesus Christ and His Finished Work)

(The Gospel of Jesus Christ
e-Tract
in Many Different Languages)

Thanks to Robert Ford Porter, Litt.D., Chairman, Lifegate, Inc., Monrovia, for permission to use these wonderful tracts here on LCM.

This page provides the tract in Afrikaans. Check the links at the top of this page to find the tract in other languages. I plan to add other languages soon. In the meantime, if your native language is not found, please click here to go to Lifegate's website that has more languages available.
 


First, Who is Jesus, and What Did He Do?

Dear Precious Visitor,

As a pastor, minister of the gospel, and missionary, I cannot stress the following enough. It is absolutely imperative that each person know exactly who Jesus is and what He has done before they put their faith in Him. The Bible warns that there is a false Gospel that promotes another 'Jesus.' (Galatians 1:6-9 and 12 Corinthians 11:4) That gospel and Jesus can do nothing for you but deceive you. The true Jesus that provides true salvation is identified as follows.

Briefly and simply stated, Jesus is God the Creator who clothed Himself in human flesh. (John 1:1-3, 14.) He is also the 'Lord' of Abraham (John 5:18, 8:56, and 10:30-33) who gave the Law to Moses (Exodus 3:14, John 8:58) in the Old Testament. He was also resurrected bodily on the third day according to the Scriptures. (Luke 24:36-43, John 20:26-29, and 1 Corinthians 15:3-4) This is the Jesus in whom our trust must be placed. (Romans 10:9-10)

You may click here to learn more in detail about who Jesus was and is, and what He did and is doing.


Ang Yanong Plano sa Dios sa Kaluwasan

HIGALA:Ako mangutana kanimo sa labihan ka bililhong pangutana sa kinabuhi.Ang imong kalipay o ang imong kasub-anan alang sa kinabuhingWALAY KATAPUSANnagasalig lamang niining butanga. Ang pangutana mao:LUWASka na ba? Dili sa imong pagkamembro sa simbahan; kon dili,LUWAS KA NA BA?Dili nga unsa ikaw, kon dili,LUWAS KA NA BA?Walay usa nga maka-tagamtam sa panalangin sa Dios o makaadto sa Langit nga dili linuwas. Si Jesus miingon kang Necodemo sa Juan 3:7,“KINAHANGLAN MAGPAKATAWO KAMO PAG-USAB.” Ang Dios nagahatag sa Iyang Pulong kanato ngaUSAlamang ka plano sa Kaluwasan. Ang Plano mayano, mahimong maluwas ikawKARON.

Una: Kinahanglan nga ilhon nimo ngaIKAW USA KA MAKASASALA.

Taga-Roma 3:10 –“Walay bisan kinsa nga matarung,bisan usa lamang.”

Taga-Roma 3:22,23 –“Kay walay kalainan: Kay angTANANnanagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios.”

WALA NAY UBANG HIGAYONsa pagkaluwas, gawas kung ikaw moila ngaMAKASASALA.

Tungod kay ikaw makasasala,GINASILOTANka sa kamatayon.

Taga-Roma 6:23 –“Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon.”

Jacobo 1:15 –“Ang sala maga-anak ug kamatayon.”

Kini nagakahulogan ug pagbulag gikan sa Dios, diha saIMPIERNO,saWALAY KATAPUSAN.Pagkamakalilisang! Oo, higala, apan kini matuod. Apan ang Dios nahigugma kanimo ug maayo, ngaGIHATAG NIYA ANG IYANG ANAK NGA BUGTONG,si Jesu-Kristo, ingon nga imongKAPULI, nga nagapas-an sa IMONG sala ug nagpakamatay siya tungod kanimo.

“Siya(si Jesus)nga wala makaila ug sala,GIPULIsiya tungodKANATO;aronKITAdiha kaniyaMAMAHIMONG PAGKAMATARUNG sa Dios”(Ikaduhang Taga-Corinto 5:21).

“Nga Siya saIYANG KAUGALINGONmao angNAGDALAsaATONGmga sala saIYANGlawas sa ibabaw sa kahoy aron,KITAnga nangamatay ngadto sa sala, mabuhi kita ngadto sa pagkamatarung: tungod sa mga samad NiyaNANGA-AYO KITA”(1 Pedra 2:24).

Karon, dili nato masabtan kong giunsa pagbutang sa atong sala diha kang Jesu- Kristo, apan angPULONG SA DIOSnagaingon sa matu-od, BusaANG IMONG SALA,higala gipahamtang ngadto kang Jesu-Kristo ug Siya NgaNAMATAY SA IMONG DAPIT.Kini tinuod. Ang Dios dili mamakak.

“Ang nagabantay sa bilango-an mangutana kang Pablo: UnsayAKONG PAGABUHATONaron akoMALUWAS?”

“Ug sila miingon:TUMOOka sa Ginoong Jesu-Kristo ugMAMALUWAS KA, ikaw ug imong panimalay”(Mga Buhat 16:31).

Ang unang pag-ampo nga gihattag alang sa mga makasasala makita sa Lukas 18:13 –“Oh, Dios malooy KaKANAKO NGA USA KA MAKASASALA.”Karon, makasasala ikaw ug sa tinuoray ikaw nasubo tungod sa imong sala. Karon dayon, bisan hain ka, ibayaw ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios sa pag-ampo. Dili ka magakinahanglan sa taas nga panahon, sa kusog nga pagampo, kay ang DiosANDAMsa pagluwas kanimo. Mag-ingon lamang:“Oh, Dios MALOOY ka kanako nga makasasala ug akong gikasubo kini, -LUWASAako alang kang Jesus.”Karon dawata Siya, sa Iyang pulong.

“KayBISAN KINSA(apil ikaw) nga magatawag sa ngalan sa Ginoo,MAMALUWAS SIYA (MAMALUWASsiya, walay pagduhaduha)MAMALUWAS SIYA”(Taga-Roma 10:13).

Dawata ang Dios sa Iyang PULONG. Sa diha nga ikaw nagatuman sa Iyang gipangayo,ANGKONA ANG KALU-WASAN SA PAGTOO,sumala sa IyangPULONG.TUMOO KA UG MAMALUWAS IKAW.Dili ang simbahan, dili ang panimalay, dili ang mga maayong buhat, walay lain, kon dili,Sl JESU-KRISTO LAMANG ANG MAKALUWAS KANIMO.

Ang yanong plano sa kaluwasan mao kini: IKAWMAKASASALA;tungod kay ikaw makasasala,KINAHANG-LAN KA MAMATAY o tuo kang Kristo nga mao ang imong KAPULI ug nagpakamatay saIMONG DAPIT,gilu-bong ug nabuhi pag-usab. Tawag ka lamang sa Dios,PAGHINULSOLnga ikaw makasasala ug pangayo Kaniya nga ikaw hatagan ug kalooy aron luwason ka Niya Alang kang Jesus. Unya dawata Siya diha sa Iyang Pulong ugPINAAGI SA PAGTOO ANGKONA ANG KALU-WASAN.Basin ikaw moingon, “Dili lamang kana ang kinahanglanon aron maluwas.” Sa pagkatinuod kana lamang ang imong kinahanglan  buhaton aron ikaw maluwas. Salamat sa Dios nga aduna na'y daghan nga naluwas pinaagi sa yanong kaluwasan. Kini gikan saKASULATAN. KINI ANG PLANO SA DIOS.Higala,TUMOO KA UG SUNDON MO KINI KARON.Karon mao ang panahon–karon mao ang adlaw aron ikaw maluwas. Ayaw palabya ang kahigayonan, higala.

“Ani-aKARON,ang panahan nga nahamut-an; ani-aKARON,ang adlaw sa kaluwasan”(Taga-Corinto 6:2).

Kon dili pa gani tataw kaayo, balik-balika sa pagbasa hangtud nga imong masabtan kini. Ayaw kini ibutang kon dili nimo masabtan. AngIMONG KALAGmas labaw pa ka bililhon kay sa kalibutan.

“Kay unsa may kapuslanan sa usa ka tawo kong maangkon niya ang tibuok kalibutan, ug mawala angIYANG KALAG”(Markos 8:36,37).

PANIGUROHA NGA IKAW MALUWAS. NAGAKINA-HANGLAN IKAW SA KALUWASAN LABAW SA TANANG  MGA BUTANG. KON MAWALA ANG IMONG KALAG, MAWALA KANIMO ANG LANGIT UG MAWALA ANG TANAN. ANG DIOS MOTABANG KANIMO ARON MALUWAS KA KARON.

“Walay bisan unsa nga panulay nga miabut kaninyo, kon dili kadto nga maantus sa tawo; apan ang Dios matinumanon, nga dili motugot nga panulayan kamo sa labaw sa inyong masarangan; kon dili uban sa panulay, magahatag usab Siya ug lutsanan aran kamo makahimo sa pag-antus”(1 Mga Taga-Corinto 10:13).

AYAWpagsalig sa imong pagbati. Kini may kausaban.BAROGIangSAAD SADIOS.KiniDILI GAYUD mausab.

HUMAN IKAW MALUWAS ADUNAY TULO KA MGA BUTANG NGA KINAHANGLAN BANSAYON SA ADLAWADLAW ALANG SA ESPIRITUHANONG PAGTUBO:

PAG-AMPO— Pakigsulti sa Dios.

PAGBASA SA BIBLIYA— ug ang Dios makigsulti kanimo.

PAGSAKSI— ikaw mosulti sa uban alang sa Dios.

“Busa, bisan kinsa kadtong magasugid kanako sa atubangan sa mga tawo, ako magasugid usab kaniya sa atubangan sa akong Amahan nga atua sa langit”(Mateo 10:32)

Copyright: Robert Ford Porter, 1991


Dear Beloved of God,

If you have read, understood, believed, and followed the instructions given above, congratulations. Upon the Authority of the Word of God, you should have the assurance that you have been born again!

Though it is by no means necessary, the Pastor of Windward Bible Church (also the webmaster of LCM) would be encouraged to hear that you have been saved by grace through face in Jesus Christ and His finished work. Please drop him a short e-mail the tell him so (in English only as I cannot understand any others). I assure you. Your e·mail address will not be placed on any mailing list or shared with others, unless you specifically request it.

If you live in a Muslim or Communist country, or any other place that may be hostile to the Good News of Jesus Christ and His finished work, I fully understand that you may not want to have someone communicating back to you with e-mails that could possibly be intercepted by others. Thus, I will not send you any e·mails or anything else if you state that.

Yet, it is important that you tell someone about your new faith in Christ. You should not be ashamed of who Jesus is to you now. (Psalm 107:1-2, Luke 9:26, Romans 1:16) If you tell me, I will endeavor to pray for you and have those in our local assembly of Windward Bible Church to also pray for you. The information on how to contact me is available on my Contact Us page.

As a new member of God's personal family, you should seek out a good church and fellow believers with whom to fellowship. You should also take the first step in following the Lord as a disciple, which is identifying yourself as a believer that has been born again by the spirit of God. That step is simply following the Lord in believers baptism by immersion in water that symbolizes your death to your old way of life, and your spiritual rebirth and walking in the new life God has given you. (Romans 6:1-3)

If you live in an area where there is no church that faithfully teaches the Bible, I suggest that you attend our services virtually by listening to our messages in MP3 format posted here on LCM. Click here to go to that page. We simply strive to explain the Scripture verse by verse so that those that listen can grow and be transformed by the miraculous teaching of God's word.

May the Lord help and encourage you as you now walk with Him.

Looking up for Him,
Walter Robinson II
Pastor of Windward Bible Church
and The Webmaster of LCM
December 15, 2004


Form to Send Feedback to Pastor Robinson

Form to send feedback to Pastor Robinson. I would like to hear from you very much -- especially if you were just born again by faith in Christ!

I am sorry, but I can only
read and understand English

[FrontPage Save Results Component]

* Indicates an entry is required before form will be processed.

* Name, Handle, or Initials (Required)

General address if you desire (No street address or e·mail addresses please!)

Country Enter the name of your country here if you desire (may leave blank)

* Leave comments here for Pastor Robinson here (up to 1000 characters):
(At least two characters required)* Do you want your entry to remain confidential?

Click here for our Privacy Statement
(Opens a new browser window)NOTE!
If you wish to correspond more more directly with
Pastor Robinson, send him an e·mail by clicking here.

Hit Counter

Visitors have viewed this page since April 1, 2004

(NOTE: All preexisting page counters were reset to
 zero when my server  crashed in March of 2004.
It took until April 1, 2004 to get them working again.)


Copyright © 2000 Last Chance Ministries. All rights reserved.
Revised: June 13, 2006.

Sponsored Links

NOTE: The presence of any sponsored ads does not indicate our endorsement of any website, group, individual, or product.


Free Tools and
Software From Google


Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.

Note: There Are More Links Further Down The Page Beyond the Ads

Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.


Please Be Partners With Us By Praying For Us!

If you wish, you may make a simple, safe, and secure Voluntary Donation.

Use the following button to go to the page to effortlessly leave your gift. Nothing is too small:

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help support LCM

Completely Safe Using
SSL Strong Encryption (128bit)

Thanks a head of time!


Hate spam?


Google
Web www.LastChanceMinistries.com

LCM Specific Search Tools

LCM's Specific
In-depth Search Tools


LCM has had
~
Visitors &

~

Page Views Since
 June 11, 2001


 

Click here to learn more
about LCM's website.


For the safety and assurance of our visitors, LCM is rated by and registered with the Internet Content Rating Association

Click here to check out our ICRA rating.